Cookie- en privacybeleid

 

COOKIEBELEID

FV ENGELEN Paul – BOSMANS Kris
ADVOCATENKANTOOR ENGELEN & BOSMANS
Rijksweg 358
3630 Maasmechelen
KBO 0852.114.415
(hierna “de website-eigenaar”) maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website www.mosalex.be (hierna de “Website”).

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de Website van de website-eigenaar

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze Website met de bedoeling de inhoud van onze Website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze Website te vergroten.

Onze Website kan ook elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten, zoals videodiensten, social-mediaknoppen en/of advertenties.
Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de Website niet werken of dat u van bepaalde diensten van de website-eigenaar geen gebruik kan maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van u op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kan u lezen hoe u dit moet doen.

 


 

PRIVACY VERKLARING

FV ENGELEN Paul – BOSMANS Kris
ADVOCATENKANTOOR ENGELEN & BOSMANS
Rijksweg 358
3630 Maasmechelen
KBO 0852.114.415

hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van de website en het verlenen van onze diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Dit privacybeleid geldt in haar algemeenheid alleen voor de persoonsgegevens die ons kantoor als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van de website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden via de gebruikelijke kanalen. Het is dan ook aan u om op regelmatige basis de toepasselijke informatie te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

ADVOCATENKANTOOR ENGELEN & BOSMANS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website of bij het leveren van haar diensten:

FV ENGELEN Paul – BOSMANS Kris
ADVOCATENKANTOOR ENGELEN & BOSMANS
Rijksweg 358
3630 Maasmechelen
KBO 0852.114.415
e-mail: secretariaat@mosalex.be
website: www.mosalex.be

ADVOCATENKANTOOR ENGELEN & BOSMANS verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van het kantoor.

Deze verwerkers kunnen u steeds worden meegedeeld op verzoek.

ADVOCATENKANTOOR ENGELEN & BOSMANS verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal het kantoor in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt kan u hier terugvinden:

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ADVOCATENKANTOOR ENGELEN & BOSMANS verwerkt uw persoonsgegevens om u als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring evenals de door u gevraagde diensten op een correcte wijze te leveren.
De verwerking van uw persoonsgegevens kan alleszins gebeuren voor volgende doeleinden:

Wat zijn uw rechten?

– Garantie naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

– Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van het kantoor uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

U heeft daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien u wenst het recht op inzage/rectificatie/wissing te gebruiken, zal het kantoor hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: secretariaat@mosalex.be.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan het kantoor. Het kantoor zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als gebruiker heeft u daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door het kantoor te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke het kantoor zal beoordelen:

– Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als betrokkene heeft u het recht van het kantoor een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kantoor staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het kantoor dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

U heeft daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit u in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien u wenst uw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal het kantoor hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: secretariaat@mosalex.be.

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan het kantoor verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

Indien u wenst het recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal het kantoor hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: secretariaat@mosalex.be.

– Recht op vergetelheid

Telkens wanneer u het kantoor terecht heeft verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal het kantoor elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. U kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

– Recht op het intrekken van uw toestemming / het recht om klacht in te dienen

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien u wenst het recht op inzage te gebruiken, zal het kantoor hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: secretariaat@mosalex.be.

– Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van uw rechten zal het kantoor steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke u in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van uw verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van uw verzoeken, verlengd worden. Het kantoor zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

U kan tenslotte terecht bij volgende commissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Hosted by Originalmedia